Skip to content

दैनिक परीक्षा

जातक जन्मदिनांक : 06, ऑक्टोबर 1962

 जन्मवेळ : दुपारी. 2:00

 जन्मस्थळ : अमरावती.