Skip to content

दैनिक परीक्षा

जातिका- जन्मतारीख: 21-12-1981

जन्मवेळ- सकाळी 10:45

 जन्मस्थळ -औरंगाबाद

जन्मतारीख – 04/01/1993
जन्मवेळ – 19.22
जन्मठिकाण – नाशिक