Skip to content

अलंकार परीक्षा

प्रश्नपत्रिका 1अ विभाग
योग्य पर्याय निवडा.
प्रश्न 60 गुण 60

प्रश्नपत्रिका 1 ब विभाग
रिकाम्या जागा भरा.
प्रश्न 60 गुण 60

प्रश्नपत्रिका 1 क विभाग
चूक की बरोबर ते लिहा.
प्रश्न 60 गुण 60

प्रश्नपत्रिका 1 ड विभाग
चार ओळीत उत्तरे द्या.
प्रश्न 60 गुण 180

प्रश्नपत्रिका 2 विभाग अ
प्रश्न 100 गुण 300
खालील प्रश्नांची चार ओळीत उत्तरे लिहा

प्रश्नपत्रिका 2 विभाग ब
निमनलिखित कुंडलीवरून विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे लिहा.
10 कुंडल्या, प्रश्न 50 गुण 200